☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
Tarcza podzielona pionowo na pół. Ne lewej połowie pół złotego orła piastowskiego na błękinym polu, na prawej połowie srebrna baszta z czarnym oknem i niebieskim dachem wystającym nad blankami.

Sobota 06.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw

 

INFORMACJA O SPOSOBIE PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnianiu podlega m.in. informacja publiczna o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw przez Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach.


Przez określenie sposobu przyjmowania spraw należy rozumieć metodę uzyskiwania i odpowiedniego rejestrowania przez podmiot administrujący wniosków (bez względu na formę ich przekazu), mających na celu wszczęcie postępowania lub mogących być wykorzystane w ramach danego postępowania. Kwestie te regulują przepisy rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r, w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375) oraz wydana na podstawie tegoż rozporządzenia Instrukcja Kancelaryjna Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach.

Potwierdzenie otrzymania pisma wydaje się na żądanie składającego pismo. Sekretariat jest stałym punktem wymiany korespondencji przeznaczonej do obiegu wewnętrznego.
Pojedyncze przesyłki, wymagające natychmiastowego doręczenia, poszczególne komórki organizacyjne Urzędu przekazują sobie za pośrednictwem swoich pracowników bez pokwitowań.
Komórki organizacyjne przyjmują sprawy do załatwiania w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 267).

Zgodnie z art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego:

 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczna skrzynkę podawczą organu administracji publicznej.
 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół podpisany również przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.
 4. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
  • być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawyz dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1114)
  • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonymw odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.
 5. Organ administracji publicznej jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący tego zażąda. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.

Sprawa wniesiona do Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach, w zależności od jej charakteru (np. podanie o wszczęcie postępowania administracyjnego, skarga, wniosek, żądanie informacji, podanie o wydanie zaświadczenia), załatwiana jest w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego i może zakończyć się poprzez:

 1. wydanie decyzji administracyjnej,
 2. wydanie postanowienia,
 3. wydanie zaświadczenia,
 4. udzielenie odpowiedzi na skargę lub wniosek,
 5. udzielenie pisemnej lub ustnej informacji,
 6. udzielenie odpowiedzi na interpelację lub zapytanie posła lub senatora.

Zgodnie z art. 35 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

Warunkiem niezwłocznego załatwienia sprawy jest przedstawienie przez zainteresowaną osobę odpowiednich dokumentów. Urząd powinien także załatwić sprawę niezwłocznie, jeżeli posiada wszystkie informacje potrzebne do jej załatwienia lub gdy nie wymaga to gromadzenia dowodów, informacji lub wyjaśnień.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Przedłużenie terminów może nastąpić w szczególności wówczas, gdy opóźnienie wynikaz winy samego zainteresowanego (np. jeżeli nie dostarczył on dokumentów, do których dostarczenia był zobowiązany) albo z przyczyn niezależnych od urzędu. Urząd powinien o spodziewanym przekroczeniu terminu powiadomić zainteresowanego, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.


Obywatel ma prawo odwoływania się od decyzji wydanej przez urząd w pierwszej instancji. Urząd umieszcza na decyzji informację o możliwościach odwołania się.

W pouczeniu takim Urząd określa, do jakiej instancji można się odwołać oraz w jakim terminie można wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do organu wyższej instancji w ciągu 14 dni, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji. Nie dotyczy to jednak tych decyzji,z których treści wynika, że mają być wykonane natychmiast lub ich natychmiastowe wykonanie następuje z mocy ustawy.

 

INFORMACJA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE
LUB OKRESOWO TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się(Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.). Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach informuje:

Na stronie internetowej Urzędu gliwice.praca.gov.pl zamieszczone są ważne informacje dot. świadczonych przez Urząd usług, a także aktualne oferty pracy.

Strona internetowa dostępna jest również w wersji dla niedowidzących.

Poprzez stronę internetową można m.in. kierować zapytania dot. konkretnej sprawy bezpośrednio do komórek zajmujących się daną tematyką (np. rejestracja w Urzędzie, szkolenia, staże, zasiłki, itp.).

Zatrudniamy osoby przeszkolone w zakresie komunikowania się za pomocą języka migowego.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ww. ustawy osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwane uprawnionymi zobowiązane są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ( usług świadczonych przez organ administracji publicznej ) w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych) w następujący sposób:

Zachęcamy do skorzystania z usług świadczonych przez tut. Urząd.

Wytworzył:
Justyna Blachel-Knefel
(2015-10-07)
Udostępnił:
Małgorzata Baś
(2015-10-07 13:47:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Baś
(2020-09-22 12:35:14)
 
 
liczba odwiedzin: 1158873

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X